محیطی (رطوبت و دما، فشار هوا، گاز ها)کمی صبر کنید...

دسته‌بندی